مهندس سعید اسدی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

تحلیل گر و برنامه نویس

 Analyser , Programmer