خانم دکتر فرشته اسماعیلی

دکترای هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه نویس و

تحلیلگر سیستم های هوشمند، شبکه های کامپیوتری و پرتال های سازمانی و تجاری

 

Programmer and Analyst of intelligent systems, computer networks and organizational and commercial portals