محمد خداشناس

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

طراح و برنامه نویس ارشد سامانه های مبتنی بر ورد presss

Designer and programmer of WordPress based Platforms